icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

CR (corporate responsibility)

Het is onze opdracht om een gezond bedrijf te zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Op centraal niveau is er een CR beleid ontwikkeld waar op decentraal niveau invulling aan wordt gegeven. Werkmaatschappijen kunnen op basis van het concernbeleid hun eigen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen, binnen of aanvullend op het kader van VolkerWessels. Er is nog veel te doen en wij zullen de komende tijd onze schouders zetten onder een verdere uitwerking van onze visie op het CR beleid. Dat doen wij samen met onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers en vooral met onze medewerkers. Wij zullen onze krachten en gedachten bundelen, een afgewogen beleid samenstellen en natuurlijk de handen uit de mouwen steken! In onze visie op Corporate Responsibility onderscheiden wij 4 deelgebieden:

Markt

Innovatie is in onze strategie één van de belangrijkste ingrediënten om de marktpositie te versterken en zit stevig verankerd in onze marktbenadering. Het is ons beleid om dit verder te stimuleren en te faciliteren en duurzaamheid speelt hierin een grote rol. Dat is onder meer zichtbaar in het PlanetFit label dat we op basis van een set criteria toekennen aan duurzame innovaties. Bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties richten we onze aandacht ook op samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers. Daarbij gaan wij onze verantwoordelijkheid naar onze toeleveringsketen niet uit de weg. 

Medewerkers

Het is onze strategie om onze positie zodanig te versterken dat de beste mensen bij ons werken op een veilige, integere en duurzame manier. Vitale medewerkers die openstaan voor ontwikkeling en kennisdeling vormen de kern van ons succes in de markt. Het bieden van een veilige werkomgeving met ontwikkelingsmogelijkheden is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen en wordt vanuit het management actief gestimuleerd. We bieden medewerkers uitstekende faciliteiten om zich blijvend te ontwikkelen en over de grenzen van hun directe vakgebied te kijken. Wij ontwikkelen een cultuur waarin kennisdeling vanzelfsprekend is en waar diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan de kracht en flexibiliteit van onze organisatie. En we voeren een compromisloos beleid ten aanzien van de integriteit in ons handelen. 

Milieu

We realiseren ons dat we met bewustwording en slimme technieken en concepten de negatieve impact op de leefomgeving - waaronder de emissie van CO2 - flink kunnen verminderen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en willen verkwisting zoveel mogelijk tegen gaan. Daarbij gaat het achtereenvolgens om onze eigen bedrijfsvoering, de projecten die we ontwikkelen en/of uitvoeren en de activiteiten van partijen in de keten. Uit analyses blijkt dat we aansprekende resultaten kunnen boeken door ons vooral te richten op een beter afvalmanagement, milieuvriendelijke technieken voor asfaltproductie en innovatieve duurzaamheidsconcepten in de bouw. We investeren dan ook op deze gebieden en werken daarnaast aan het verhogen van het bewustzijn - zowel binnen als buiten onze organisatie - en stimuleren ideeën voor een milieuvriendelijker bedrijfsvoering. In dat kader hebben we ook reductiedoelstellingen geformuleerd ten aanzien van onze CO2 uitstoot. 

Samenleving

We zijn onderdeel van de samenleving en daarbij past dat we ook verbinding maken met de partijen in die samenleving. Dat geldt voor onze projecten die effecten hebben op de directe (werk)omgeving. We minimaliseren die effecten en zetten in op een open en eerlijke communicatie met betrokken partijen. Maatschappelijke verbinding speelt niet alleen een rol bij onze projecten maar ook bij de inzet voor maatschappelijke initiatieven. We tonen maatschappelijke betrokkenheid door sponsor- en donatiebeleid, waarbij de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal staat.